Abieluvaraleping

Abieluvaralepingu võib sõlmida enne abiellumist või abielu kestel.
Abieluvaralepingu sõlmivad abikaasad isiklikult notariaalselt tõestatud vormis.
 
Abieluvaralepinguga võib
• muuta varasuhet - asendada kohalduv varasuhe teise seaduses sätestatud varasuhtega;
• seaduses sätestatud ulatuses teha varasuhtes muudatusi/täiendusi (näiteks ühisvara varasuhtes anda ühisvara valitsemise õigus ühele abikaasale (kuid perekonna eluaset saab käsutada üksnes koos); tunnistada ühisvaraks või lahusvaraks üksikuid esemeid või teatavasse liiki kuuluvaid esemeid.
 
Kolmandate isikute, näiteks võlausaldajate suhtes kehtib kohalduva varasuhte muutmine üksnes siis, kui varasuhte muutmine on abieluvaralepinguna kantud abieluvararegistrisse või kui abieluvaralepingu olemasolu oli kolmandale isikule teada. Näiteks kui abikaasad on varaühisuse varasuhte asendanud lahusvara varasuhtega, peavad võlausaldajad arvestama, et abikaasale kuulub vaid see vara, mis on abikaasa nimele omandatud või registreeritud üksnes juhul kui abieluvararegistris on sellekohane kanne abieluvaralepingu sõlmimise kohta või kui ta teab, et asjaolud on muutunud.
 
Abieluvaralepingu andmed kantakse abieluvararegistrisse abikaasa nõudel.
Teavet selle kohta, kas abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, on võimalik saada abieluvararegistrist internetiaadressil https://abieluvararegister.rik.ee/.
Kulutused, mis kaasnevad abieluvaralepingu sõlmimisega sõltuvad vara väärtusest, mille suhtes kokkulepet sõlmitakse. Notari tasu arvutatakse vara väärtuse järgi vastavalt notari tasu seadusele.