Kinkeleping

Kinkelepingu sõlmimiseks vajalikud andmed.
 
Kinkelepinguga annab kinkija tasuta oma vara kingisaajale. Selleks, et omand kingitavale esemele läheks üle kingisaajale, peavad kinkelepingu sõlmimisel osalema nii kinkija kui ka kingisaaja.

Ehkki kinkelepinguga loovutatakse vara tasuta, saab kinkelepingus kokku leppida kohustustes ja koormistes, mida kingisaaja peab seoses kinkega kandma (nt hooldama kinkijat kinkija elu lõpuni, kinkijat ülal pidama vm). 
 
Kui kingitakse kinkija eluase, siis on võimalik sellele seada ka isiklik kasutusõigus kinkija ja ka muu isiku (nt kinkija abikaasa või lapse) kasuks, mis annab neile õiguse kingitud korteris/majas/talus elu lõpuni elada. See õigus kantakse kinnistusraamatusse ning see on nähtav ka kolmandatele isikutele. Kui isiklik kasutusõigus on kinnistusraamatusse kantud, jääb see kehtima ka juhul kui kingisaaja kingitud varaga tehinguid teeb ning raskendab sellega kinnisasja hüpoteegiga koormamist ja müüki.
 

Kinkelepingust võib kinkija ka taganeda (nõuda kingitud asja tagasi) juhul, kui

  • kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
  • kinkija ei ole võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
  • kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.

Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.

 

Kulud

Kinnisasja kinkega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) sõltuvad kinnistu väärtusest. Kinnistu väärtust avaldavad lepingupooled ise ning see peab olema kinnistu harilik väärtus. 

Kui avaldatud hind on väiksem kui asja harilik väärtus, määratakse tehinguväärtus maa maksustamishinna, kinnistusraamatusse kantud hüpoteegi suuruse, asja või õiguse kindlustussumma või muude usaldusväärsete andmete alusel.

Näiteks kinnistu (korteriomandi) väärtus on 70 000 eurot – notari tasu kinkelepingu tõestamise eest on 270 eurot

ja riigilõiv 72 eurot (kui kingitakse lapsele, siis kehtib riigilõivu soodustus 50%).